W głosowaniu publiczności zwyciężyła

GABRIELLA STARZYK!

Gratulujemy!

 

 

 

 

Wyniki Konkursu

 

Skład jury:

Anna Wińska-Bajena – artysta plastyk, magister sztuki. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się różnymi technikami sztuki: rysunkiem, grafiką warsztatową, malarstwem, rzeźbą oraz scenografią. Propaguje sztukę, organizując akcje plastyczne oraz wystawy. Odznaczona za wybitną działalność przez PNA.

Leszek Bajena – artysta plastyk, magister sztuki, absolwent PWSSP we Wrocławiu oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Autor wielu dzieł, między innymi obrazów o treści historyczno-patriotycznej, prezentowanych w Chicago oraz w Polsce.

Łukasz Dudka – dyrektor generalny Dziennika Związkowego.

Piotr Domagała – fizjoterapeuta, właściciel kliniki P D Rehab.

Ewa Domagała – fizjoterapeutka, wiceprezydent kliniki P D Rehab.

 

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Olivia Dobek za pracę “Co lubię w Polsce”

II miejsce – Agatha Razniak za pracę “Zapomniane tradycje”

III miejsce – Maja Minorczyk za utwór “Cantabile”

Gift certificate do szkoły tańca “Dance Fever Academy” – Gabriela Ziętek za pracę “Maki”

Gift cards:

 1. Gabriela Grzenda za pracę “Polska Wieś”
 2. Peter Walewender za utwór “Nocturne In C-Sharp Minor”
 3. Gabriela Kornaus za pracę “Kochana stara Łódź”
 4. Natalie Zoltowski za pracę “Husarz”

Personalizowane koszulki otrzymują:

 1. Hanna Balchan za pracę “Moje polskie przepisy”
 2. Anna Lind za pracę “Cerkiew”
 3. Julia Dobrzycki za pracę “Niezapomniane wakacje”
 4. Adam Balchan za pracę “Moja Polska”
 5. Emily Luszczek za pracę “Lubię Polskę, bo…”
 6. Nicholas Wasniowski za pracę “Polska to mój drugi dom”
 7. Sara Gajda za pracę “Kapliczka”
 8. Sofie Purschke za pracę “Smok Wawelski”
 9. Matthew Botello za pracę “Polska – od Bałtyku po góry”
 10. Alexandra Zietek za pracę “Bociany”
 11. Gabriela Strugała za pracę “Kolorowa Polska”
 12. Alexandra Topor za pracę “Kwiaty polskiej ziemi”
 13. Nelly Purschke za pracę “Polska flaga”
 14. Veronika Archacki za pracę “Poland – the destination of your next adventure”
 15. Nagroda specjalna – Hana Dogic za pracę “Rączki”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Przypominamy o trwającym do końca maja głosowaniu publiczności!

 

 

Regulamin konkursu: „Polska – moja miłość. Konkurs z okazji święta 3 Maja.”

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat na konkurs „Polska – Moja Miłość”. Tematem jest Polska – jak ją widzą młodzi ludzie, jak chcą ją pokazać innym, jakie zwyczaje i tradycje polskiej kultury są im najbliższe, co najmilej wspominają ze swoich wakacji w Polsce.

Praca konkursowa może mieć dowolny format: pracy plastycznej, muzycznej, nagrania, zdjęcia, filmu. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 maja 2021 roku.

Nagrody:

– I miejsce laptop

– II miejsce tablet

– III miejsce ear buds

– zwycięzca głosowania publiczności – ChromeBook

Ponadto wśród uczestników rozlosujemy gift certificate do szkoły tańca, gift cards i piękne personalizowane koszulki. Każdy uczestnik dostanie upominek od sponsora!

Postanowienia ogólne i cele konkursu
 1. Konkurs organizowany jest przez PDR Physical Therapy and Wellness Center, nazywany dalej „Organizatorem”. Patronami medialnymi są Dziennik Związkowy oraz Radio dla Ciebie/Polski FM, zwani dalej “Patronami medialnymi”.
 2. Celami konkursu są:
  a) zdobycie wiedzy na temat tego, jak młodzi ludzie postrzegają Polskę i jak chcieliby, aby widzieli je ich koledzy i koleżanki z USA,
  b) pokazanie swojego przywiązania do Polski
 3. Komunikaty dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora w  zakładce: www.konkurs.zdrowechicago.com a także na stronach internetowych Patronów Medialnych:  www.dziennikzwiazkowy.com oraz www.wiadomosci.com i www.polski.fm.
 4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  marketing@pdrehab.com.
Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs ma charakter indywidualny – każda zgłoszona praca może mieć jednego autora.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat – nazywanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
 4. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy spokrewnieni z pracownikami Organizatora, jednakże nie będą brani pod uwagę przy wyborze najlepszej pracy oraz otrzymaniu nagród.
Zadanie konkursowe
 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy na jeden z wybranych tematów:
  – Co lubię w Polsce?
  – Co chciałbym / chciałabym, aby inni wiedzieli o Polsce?
  – Co sprawia, że  jestem dumny / dumna z Polski?
  – Jaki jest mój ulubiony element polskiej kultury?
  – Jak lubię spędzać czas w Polsce?
  – Jakie jest moje ulubione wspomnienie związane z Polską?
  – Wolny temat na temat Polski i polskości (włącznie z życiem polonijnym)
 2. Przez pracę konkursową rozumie się pracę w dowolnym formacie: praca plastyczna, muzyczna, nagranie, zdjęcie, film.
 3. Do pracy konkursowej należy obowiązkowo dołączyć następujące informacje:
  a) Tytuł oraz krótki opis zgłoszonej pracy (co przedstawia, dlaczego Uczestnik  zdecydował się na ten wybór)
  b) Imię i nazwisko Uczestnika
  c) Wiek
  d) Imię i nazwisko Opiekuna (osoba pełnoletnia)
  e) Kontakt do Opiekuna: telefon oraz e-mail
 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas  niepublikowanymi.
Czas trwania Konkursu oraz warunki nadsyłania prac
 1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 roku. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 roku. Dla prac wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
 2. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Pracę konkursową należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  a) pocztą na adres Organizatora: PDR Physical Therapy and Wellness Center, 920 E Northwest Highway, Mount Prospect, IL 60056. Prosimy o        umieszczenie na kopercie dopisku „konkurs”.

  b) w formie elektronicznej na adres: marketing@pdrehab.com
     − Maksymalna wielkość pliku: 10 MB, dopuszczalny format: *jpg., *pdf
     − Pliki dostarczone w formie elektronicznej trafią do internetowej galerii on-line.
     − Plik elektroniczny powinien być opisany według klucza:  imię_i_nazwisko_uczestnika_wiek.jpg 

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
Wyłonienie laureatów, wręczenie nagród i publikacja prac
 1. Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury, które dokona wyboru laureatów.
  a. Podczas głosowania via email, zostanie wyłoniony zwycięzca publiczności (liczy się tylko jeden  głos z każdego adresu emailowego).
 2. Przewiduje się wyłonienie 3 laureatów głównych i 1 laureata w głosowaniu publiczności – ich autorzy otrzymają cenne nagrody.  Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają upominki od sponsora.
 3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 maja 2021 na stronie internetowej Organizatora: www.konkurs.zdrowechicago.com oraz Patronów Medialnych: www.dziennikzwiazkowy.com oraz www.wiadomosci.com i www.polski.fm/tagi/radio-dla-ciebie/.
 4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii on-line na stronie intrnetowej Organizatora.

 

Postanowienia końcowe
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie ani  czasowo udzieleniem Organizatorowi licencji na wykorzystanie nadesłanych prac w celach  promocyjnych działalności Organizatora i Patronów Medialnych, Konkursu, jak również we wszystkich  czynnościach związanych z jego realizacją.

 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych.

 3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów  związanych z projektem.

 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.zdrowechicago.com.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania  konkursu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z  konkursu w przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu i / lub  zachowań sprzecznych z prawem, nieetycznych, godzących w dobro osób trzecich.

Patroni Medialni

Sponsorzy Konkursu

Broker Margaret Ingut


Aneta Choma-Dlouchy, DDS
Elżbieta Stojkowski, DDS
Monika Tyszkowski, DDS